شما موجودی بی نهایت خلق شده‌اید، هیچ چیز وجود ندارد که نتوانید آن را به دست آورید، هیچ چیز …!

✨باید بدونی که برای جذب خواسته هات باید آهن‌ربا باشی و تنها راه آهن‌ربا شدن اینه که تمام وجودت پرازانرژی

بیشتر بخوانید